• Designové radiátory
  • Kontaktujte nás
    + 420 775 872 753
    Po - Pá: 9:00 - 17:00
  • Môj profil
  • 3 ks
    za 1 792,- €
Designové radiátory - teplo a krása vašeho domova

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti zodpovednosti za vady a stanovuje spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamácie).

Záruka predávajúceho za kvalitu sa riadi podmienkami uvedenými v záručnom liste. Akékoľvek nároky, ktoré môže mať kupujúci voči predávajúcemu v rámci záruky predávajúceho za kvalitu, sú výslovne vylúčené, ak boli vykurovacie telesá:

-  inštalované v budovách, zariadeniach alebo na miestach so zvýšenou vlhkosťou, najmä na verejných toaletách, umývacích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, v krytých bazénoch atď.
-  voľne skladované vonku, skladované pri teplotách nižších ako - 5 °C 
-  vnútri skorodované, a teda netesné, napr. v dôsledku nevhodného chemického zloženia vykurovacieho média
-  deformované po nesprávnej preprave alebo prekročením maximálneho prevádzkového tlaku v dôsledku mechanického poškodenia spôsobeného kupujúcim  
-  neodborná montáž telies, zásahy do konštrukcie telies bez súhlasu predávajúceho, použitie výrobku na iné ako obvyklé účely
-  zákazník stráca právo na záručnú opravu, ak boli vykurovacie prvky zakúpené so zľavou z dôvodu chyby, na ktorú bol kupujúci upozornený pri predaji

Kupujúci je povinný písomne (elektronicky) oznámiť predávajúcemu vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť predávajúceho, bezodkladne po ich zistení, najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Oznámenie o závade (reklamácia) musí obsahovať tieto zdokumentované údaje: presné označenie tovaru, druh závady, ak existuje, ako sa závada prejavuje, číslo dodacieho listu, zvolenú reklamáciu.

Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vyzdvihnúť reklamované výrobky. Náklady na dopravu znáša predávajúci.

Predávajúci zodpovedá za zjavné a skryté vady tovaru v čase jeho odovzdania kupujúcemu, ktoré sa zistia na dodanom tovare počas záručnej doby a ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho.

Vady a mechanické poškodenia tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri okamžitej, dôkladnej a svedomitej prehliadke, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po ich zistení, najneskôr do 30 dní.

Reklamácie týkajúce sa zámeny, číselných rozdielov, neúplnosti dodávky, vád balenia, nesprávnych údajov na faktúre/dodacom liste je potrebné uplatniť bezodkladne po prevzatí dodávky.

Postup pri podávaní reklamácií:

Všetky reklamované závady je potrebné predložiť písomne (elektronicky). Je potrebné uviesť typ výrobku, reklamovanú závadu vrátane prípadnej fotodokumentácie a číslo faktúry. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vyzdvihnúť reklamované výrobky. Náklady na dopravu znáša predávajúci. 

Nároky z vád tovaru:

ak predávajúci zistí, že reklamácia je oprávnená, kupujúci má právo na:
a)  požadovať odstránenie nedostatkov dodaním náhradného tovaru za chybný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru.
b)  požadovať odstránenie vád tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné.
c)  uplatniť si zľavu z kúpnej ceny.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú opísané v tomto reklamačnom poriadku, sa riadia platnými právnymi predpismi.  Nároky kupujúceho na náhradu škody voči predávajúcemu, jeho interným a externým zamestnancom z akéhokoľvek právneho dôvodu, najmä z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti, sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.