• Designové radiátory
 • Kontaktujte nás
  + 420 775 872 753
  Po - Pá: 9:00 - 17:00
 • Môj profil
 • 3 ks
  za 1 792,- €
Designové radiátory - teplo a krása vašeho domova

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Táto objednávka je záväzným ustanovením a sumarizuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi kupujúcim (ďalej len kupujúci) a predávajúcim v e-shope www.designove-radiatory.cz (ďalej len predávajúci).
Predávajúcim tovaru v internetovom obchode je spoločnosť Sanitrade s.r.o., so sídlom Šromova 640/45, 643 00 Brno, IČO: 08998566, DIČ: CZ08998566, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 116514


 

II. Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar na základe ponuky predávajúceho, ktorej platnosť je uvedená v ponuke spolu s ďalšími informáciami o správnosti objednávky.

2. Cena tovaru vychádza z ponuky predávajúceho a je dohodnutá v kúpnej zmluve. Ak po doručení objednávky predávajúcemu dôjde k zmene podmienok, napr. kúpnej ceny, dodacej lehoty atď., predávajúci o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje kupujúceho a obe strany opätovne dohodnú podmienky, za ktorých bude kúpna zmluva uzatvorená.

3. Všetky ponuky predávajúceho sú nezáväzné. Objednávka kupujúceho sa považuje za prijatú až vtedy, keď ju kupujúci písomne potvrdí predávajúcemu, a to aj elektronicky.

4. Predmetom zmluvy je tovar riadne špecifikovaný v objednávke.

5. Kupujúci môže urobiť objednávku priamo v internetovom obchode, telefonicky na kontaktných číslach predávajúceho alebo e-mailom. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (po tom, čo kupujúci dostane e-mailové potvrdenie svojej objednávky) sa objednávka považuje za uzavretú kúpnu zmluvu, a teda za záväznú objednávku na základe platných právnych noriem.


 

III. Ceny

1.Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvedené na webovej stránke sú vždy platné a záväzné v čase objednávky. Pri objednávaní tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nemá vplyv na cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Všetky ceny uvedené na webovej stránke sú uvedené vrátane DPH.

2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo opraviť cenu tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za nesprávnu cenu. V takom prípade musí byť zákazník informovaný o správnej cene a musí súhlasiť s úpravou ceny. V opačnom prípade sa kúpna zmluva neuzavrie a prevádzkovateľ objednávku zruší.


 

IV. Spôsoby platby

1.Kupujúci z Českej republiky si môžu nechať zaslať tovar na dobierku a zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. Tento spôsob platby je stále jedným z najobľúbenejších na internete, pretože je pre zákazníkov najbezpečnejší - zákazník zaplatí až vtedy, keď fyzicky dostane tovar. V prípade dobierky platí zákazník za dopravu podľa ceníka dopravy.

2.Ak chce zákazník uplatniť nárok na bezplatnú dopravu, ponúkame v tomto prípade len formu platby vopred na bankový účet predávajúceho. Tieto podmienky vopred stanovuje náš zmluvný partner ( dodávateľ ). Doprava zdarma sa vzťahuje na vybrané spôsoby - viz. VII. Spôsoby prepravy

3.Pre kupujúcich zo Slovenska a iných krajín ponúkame len formu platby vopred na bankový účet predávajúceho. Tento spôsob je jednoduchší a oveľa lacnejší pre predávajúceho aj kupujúceho v medzinárodných obchodných transakciách. Upozornenie: Pri prevode peňazí zo zahraničia je potrebné zvoliť parameter OUR pre bankový poplatok. Ostatné ponúkané možnosti (SHA, BEN) nezaručujú prijatie celej sumy a neakceptujeme čiastočné úhrady príkazov.


 

V. Čas dodania tovaru

1.Predávajúci a kupujúci sa v zmluve dohodnú na konkrétnych termínoch dodania. Ak nie sú zmluvne dohodnuté termíny dodania, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase. V prípade nedodržania zmluvne stanovených dodacích lehôt je predávajúci povinný včas informovať kupujúceho a oznámiť mu dôvod oneskorenej dodávky. Po uplynutí náhradnej lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením. Ostatné nároky vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy sú vylúčené, pokiaľ to zákon umožňuje. Ak predávajúci nezavinil omeškanie dodávky, je oprávnený dodať tovar po pominutí prekážky, ktorá mu bránila dodať tovar.


 

VI. Vyššia moc

1.Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo prerušenie dodávky tovaru spôsobené zásahom vyššej moci v prevádzke predávajúceho alebo ktoréhokoľvek z jeho dodávateľov. Vyššia moc znamená akúkoľvek nepredvídateľnú výnimočnú situáciu alebo udalosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni ktorejkoľvek zo zmluvných strán v plnení akýchkoľvek jej povinností vyplývajúcich zo zmluvy, nie je spôsobená chybou alebo nedbanlivosťou na ich strane a ukáže sa, že ju nie je možné prekonať ani pri vynaložení všetkej starostlivosti.


 

VII. Spôsoby prepravy

Pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho má kupujúci na výber:

1. Bezplatné osobné vyzdvihnutie v jednom z výdajných miest v ČR 

2. Kuriérskou službou

 

Platba na dobierku:

1. Doručenie na adresu zákazníka kuriérskou službou


 

VIII. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

1.Objednávku môžete zrušiť do 3 pracovných dní od jej odoslania telefonicky na čísle + 420 775 872 753 alebo e-mailom na adrese info@designove-radiatory.cz

2. Od zmluvy nemožno odstúpiť, ak je dodaný tovar prispôsobený želaniu spotrebiteľa alebo jeho osobe, t. j. ak je vyrobený na mieru. Všetky dizajnové radiátory sa vyrábajú na zákazku, pokiaľ nie je na výrobku uvedená skladová zásoba.

3. Ak nejde o prípad uvedený v článku VIII.2 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU.. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.


 

IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

1.Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho) najmä v týchto prípadoch

 • ak má dôvodné pochybnosti o skutočnej totožnosti kupujúceho,
 • v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva,
 • ak sa cena tovaru od dodávateľa výrazne zmenila.

2.V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto suma prevedená späť na účet alebo adresu kupujúceho.


 

X. Ochrana osobných údajov

1.Ochrana osobných údajov kupujúcich sa vykonáva v súlade so zákonmi platnými v Českej republike.


 

XI. Záruka, reklamácie

1.Sťažnosti sa podávajú v súlade so zákonmi platnými v Českej republike. Podmienky, spôsob a ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke designove-radiatory.cz-  Reklamačný poriadok.


 

XII. Postup podania reklamácie:

1.Všetky reklamované závady je potrebné predložiť písomne (elektronicky). Je potrebné uviesť typ výrobku, reklamovanú závadu vrátane prípadnej fotodokumentácie a číslo faktúry. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vyzdvihnúť reklamované výrobky. Náklady na dopravu znáša predávajúci.


XIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
3. Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@designove-radiatory.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 12000Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).


XIV. Záverečné ustanovenie

1. Ak nie je v zmluve alebo vo VOP dohodnuté inak, na určenie práv a povinností zmluvných strán sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov. Ak kupujúci nie je podnikateľom alebo ak zmluvný vzťah nesúvisí s podnikateľskou činnosťou predávajúceho alebo kupujúceho, zmluvné strany vyhlasujú, že uzavreli písomnú dohodu v zmysle § 262 Obchodného zákonníka, že ich zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.

3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia hmotným právom Českej republiky.

4. Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení..

5. VOP sú platné a účinné od 1. septembra 2015 a sú k dispozícii na www.designove-radiatory.cz

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.