• Designové radiátory
  • Kontaktujte nás
    + 420 775 872 753
    Po - Pá: 9:00 - 17:00
  • Můj profil
  • 2 ks
    za 157 634 Kč
Designové radiátory - teplo a krása vašeho domova

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti odpovědnosti  za vady  a stanoví způsob  uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží  (reklamaci).

Záruka prodávajícího za jakost je dle podmínek uvedených v Záručním listě. Jakékoliv nároky, které by kupující vůči prodávajícímu mohl uplatňovat z titulu záruky prodávajícího za jakost, se výslovně vylučují v případě, že otopná tělesa byla:

-  instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výbězích pro zvířata, krytých bazénech apod.
-  volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší  než – 5°C 
-  korozně uvnitř poškozená a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení  otopného média 
-  deformovaná po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního přetlaku mechanickým poškozením způsobeným kupujícím  
-  neodborně provedenou montáží těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího používání výrobku pro jiné účely než je obvyklé
-  zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla pořízena se slevou z důvodu vady na kterou byl kupující v době prodeje upozorněn

Kupující je povinen vady, na něž se vztahuje záruka prodávajícího za jakost, prodávajícímu písemně ( elektronickou formou ) oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Oznámení vady  ( reklamace ) musí obsahovat uvedené doložené údaje: přesné označení zboží, druh vady, případně jak se vada projevuje, číslo dodacího listu, uplatnit zvolený reklamační nárok.

Kupující je povinen umožnit prodávajícím vyzvednout reklamované výrobky. Náklady na přepravu hradí prodávající.

Prodávající odpovídá za zjevné a skryté vady, které má zboží v okamžiku přechodu na kupujícího, které jsou u dodaného zboží zjištěny v průběhu záruční doby, a které byly způsobeny porušením povinností prodávajícího.

Vady a  mechanické poškození zboží,  které nemohly být při okamžité,  důsledné a svědomité kontrole zjištěny, je kupující povinen neprodleně po zjištění, nejpozději do 30 dnů, oznámit prodávajícímu.

Reklamace na záměnu sortimentu, početní rozdíl, nekompletnost dodávky, nedostatky v balení, chybné údaje ve  faktuře / dodacím listu je nutné uplatňovat neprodleně od obdržení dodávky.

Postup při reklamaci:

Veškeré reklamované vady musí být uplatněny písemně ( elektronickou formou ). Je nezbytné uvést typ výrobku, reklamovanou vadu vč. případné fotodokumentace, číslo faktury. Kupující je povinen umožnit prodávajícím vyzvednout reklamované výrobky. Náklady na přepravu hradí prodávající.

V případě reklamace prosím přejděte do sekce Reklamace (registrovaný uživatel) nebo vyplňte formulář Reklamační protokol, který nám spolu s kopií faktury zašlete na email v sekci Kontakt.

Nároky z vad zboží:

shledá-li prodávající, že reklamace je oprávněná, má kupující nárok:
a)  požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním  chybějícího zboží.
b)  požadovat odstranění vad zboží opravou, jsou-li vady opravitelné.
c)  požadovat slevu z kupní ceny.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepopsané v tomto reklamačním řádě se řídí platnými právními předpisy.  Nároky kupujícího na náhradu škody proti prodávajícímu, jeho interním a externím pracovníkům z jakéhokoliv právního důvodu, zvláště z důvodu porušení smluvní povinnosti, se řídí příslušnou právní úpravou.

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.