• Designové radiátory
 • Kontaktujte nás
  + 420 775 872 753
  Po - Pá: 9:00 - 17:00
 • Můj profil
 • 1 ks
  za 21 055 Kč
Designové radiátory - teplo a krása vašeho domova

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a prodejcem v e-shopu www.designove-radiatory.cz (dále jen prodávající).
Prodejcem zboží v internetovém obchodě je Sanitrade s.r.o., se sídlem Šromova 640/45, 643 00 Brno, identifikační číslo: 08998566, DIČ: CZ08998566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116514


 

II. Objednávka

1. Zboží kupující objednává na základě nabídky prodávajícího, jejíž platnost je uvedena v nabídce spolu s dalšími informacemi pro správnost objednávky.

2. Cena zboží vychází z nabídky prodávajícího a je sjednána v kupní smlouvě. Dojde-li po doručení objednávky prodávajícímu ke změně podmínek, např. kupní ceny, dodací lhůty, apod., informuje neprodleně prodávající o těchto skutečnostech kupujícího, a obě strany nově dohodnou podmínky, za kterých bude kupní smlouva uzavřena.

3. Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Objednávka kupujícího platí za přijatou teprve tehdy, když ji kupující prodávajícímu písemně potvrdí  a to i elektronickou formou.

4. Předmětem smlouvy je zboží řádně specifikované v objednávce.

5. Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, telefonicky na kontaktních číslech prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.


 

III. Ceny

1.Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.

2.Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


 

IV. Způsoby platby

1.Kupující z České republiky si mohou zboží nechat zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky – zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. V případě dobírky zákazník hradí za dopravu dle ceníku dopravy.

2.Chce-li zákazník uplatnit nárok na dopravu zdarma nabízíme v tomto případě pouze formu platby předem na bankovní účet prodávajícího. Tyto podmínky jsou předem stanoveny naším smluvním partnerem ( dodavatelem ). Doprava zdarma se vztahuje na vybrané způsoby – viz VII. Způsoby dopravy.

3.Kupujícím ze Slovenska a dalších zemí nabízíme pouze formu platby předem na bankovní účet prodávajícího. Tento způsob je pro prodávajícího i kupujícího při mezinárodním obchodním styku jednodušší a mnohem levnější. Upozornění: Při bankovním převodu peněz ze zahraničí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a částečné úhrady objednávek neakceptujeme.


 

V. Doba dodání zboží

1.Prodávající a kupující ve smlouvě dohodnou konkrétní dodací termíny. Pokud dodací termíny nejsou upraveny smluvně, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v co nejkratší lhůtě. V případě nedodržení smluvně stanovených dodacích lhůt je prodávající povinen toto kupujícímu včas oznámit a sdělit mu důvod opožděného dodání. Po marném uplynutí náhradního termínu je kupující oprávněn písemným prohlášením od smlouvy odstoupit. Jiné nároky vzniklé odstoupením od smlouvy jsou, pokud to zákon dovoluje, vyloučeny. Pokud prodávající nezaviní prodlení s dodáním zboží, je oprávněn zboží dodat po odpadnutí překážky, která mu v dodání zboží bránila.


 

VI. Vyšší moc

1.Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo přerušení dodávek zboží, způsobených zásahem vyšší moci v provozu prodávajícího nebo některého z jeho dodavatelů. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.


 

VII. Způsoby dopravy

Při platbě předem na bankovní účet prodejce má kupující na výběr:

1. Zdarma osobní vyzvednutí v jednom z výdejních míst v ČR

2. Kurýrní službou

 

Při platbě na dobírku:

1. Doručení na uvedenou adresu zákazníka kurýrní službou


 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

1.Zrušit objednávku je možné do 3 pracovních dnů od objednávky telefonicky na čísle + 420 775 872 753 nebo e-mailem na info@designove-radiatory.cz

2. Od smlouvy nelze odstoupit, pokud je dodáno zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jedná se o zboží na zakázku. Veškeré designové radiátory jsou vyráběny na zakázku, pokud není u produktu uvedeno skladem.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VIII.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář který je ke stažení ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


 

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1.Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

2.V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


 

X. Ochrana osobních údajů

1.Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.


 

XI. Záruka, reklamace

1.Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti se dočtete na stránkách elektronického obchodu designove-radiatory.cz-  Reklamační řád.


 

XII. Postup při reklamaci:

1.Veškeré reklamované vady musí být uplatněny písemně ( elektronickou formou ). Je nezbytné uvést typ výrobku, reklamovanou vadu vč. případné fotodokumentace, číslo faktury. Kupující je povinen umožnit prodávajícím vyzvednout reklamované výrobky. Náklady na přepravu hradí prodávající.


XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran:

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@designove-radiatory.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


XIV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ve smlouvě nebo ve VOP ujednáno jinak, použijí se pro určení práv a povinností stran příslušná ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů. Není-li kupující podnikatelem nebo netýká-li se závazkový vztah smlouvou založený podnikatelské činnosti prodávajícího nebo kupujícího, prohlašují smluvní strany, že ve smyslu ustanovení § 262 obchodního zákoníku uzavřely písemnou dohodu o tom, že jejich závazkový vztah smlouvou založený se řídí obchodním zákoníkem.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí hmotným právem České republiky.

4. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

5. VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2015 a jsou dostupné na www.designove-radiatory.cz

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.